دانلود نشید «عمر الفاروق» - نشید تیزر ابتدایی سریال عمر فاروق (5.84 مگابایت)

دانلود تیتراژ ابتدایی - 20.68 مگابایت
دانلود تیتراژ پایانی - 22.02 مگابایت

قسمت اول
دانلود با لینک مستقیم - 378.05 مگابایت

لینک کمکی:
دانلود پارت 1 - 130 مگابایت
دانلود پارت 2 - 130 مگابایت
دانلود پارت 3 - 118 مگابایت

قسمت دوم (کیفیت متوسط: 480×640)
دانلود با لینک مستقیم - 233.78 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت سوم (کیفیت خوب: 480×640 ؛ 1.2Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 368.1 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت چهارم (کیفیت خوب: 480×640 ؛ 1Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 327.87 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت چهارم (کیفیت بالا: 576×720 ؛ 1.2Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 386.04 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت پنجم (کیفیت بالا: 576×720 ؛ 1.2Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 382.14 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت ششم (کیفیت بالا: 480×720 ؛ 1.2Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 387.66 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت هفتم (کیفیت بالا: 576×720 ؛ 1.2Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 368.14 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت هشتم (کیفیت بالا: 576×720 ؛ 1.2Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 375.26 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت نهم (کیفیت بالا: 576×720 ؛ 1.2Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 394.36 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت دهم (کیفیت بالا: 576×720 ؛ 1.2Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 374.71 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت یازدهم (کیفیت بالا: 576×720 ؛ 1.2Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 358.68 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت دوازدهم (کیفیت بالا: 576×720 ؛ 1.2Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 373.91 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت سیزدهم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 389.15 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت چهاردهم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 413.95 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت پانزدهم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 417.42 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت شانزدهم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 397 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت هفدهم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 397.15 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت هجدهم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 414.78 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت نوزدهم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 380.59 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت بیستم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 407.19 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت بیست و یکم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 413.85 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت بیست و دوم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 399.09 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت بیست و سوم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 433.36 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت بیست و چهارم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 379.98 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت بیست و پنجم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 356.22 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت بیست و ششم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 344.93 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت بیست و هفتم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 413.31 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت بیست و هشتم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 405.97 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت بیست و نهم (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1.3Mbps)
دانلود با لینک مستقیم - 403.25 مگابایت
دانلود از لینک کمکی (مدیافایر)

قسمت سی‌ام / قسمت آخر (کیفیت بالا: 720×1280 ؛ 1Mbps)

دانلود با لینک مستقیم - 680 مگابایت

دانلود در دو پارت
دانلود با لینک مستقیم:
دانلود پارت یک - 350 مگابایت
دانلود پارت دو - 330 مگابایت

دانلود از لینک کمکی (مدیافایر):
دانلود پارت یک - 350 مگابایت
دانلود پارت دو - 330 مگابایت


برچسب‌ها: عمر, فاروق, امیرالمومنین, صحابه
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |